Đông Chu Liệt Quốc

Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả: Phùng Mộng Long

Thể loại : Quân Sự, Lịch Sử,

Đăng bởi: WTO

Chương : 108Full

Lượt xem : 4,203

Bình chọn (0 lượt)

Đông Chu Liệt Quốc Điểm: 5/5 theo 1 lượt đánh giá.

Đọc truyện Thêm vào bộ sưu tập Báo lỗi

Giới thiệu

Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ biến và sâu xa của nhân loại. Bộ tiểu thuyết sánh ngang cùng với Tam quốc diễn nghĩa, vượt lên đứng đầu những bộ tiểu thuyết lịch sử thời Minh - Thanh. “Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác” - Khuyết danh “…Một bức họa bao la về một thời kì lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa” - Cao Xuân Huy “Đọc Đông Chu liệt quốc, người đọc sẽ thích thú được biết những điều bí mật trong cung đình mà sử sách nhà nước xưa không bao giờ nói đến” - Lê Huy Tiêu và Lê Đức Niệm

Danh sách chương (108 chương)

Chương Tên chương Cập nhật
Chương 1

Chương 1: Nghe Lời Hát Tuyên Vương Khinh Sát Giãi tình oan , Ðỗ Bá hiển linh

Nov 14, 2015
Chương 2

Chương 2: Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ U vương đốt lửa lừa chư hầu

Nov 14, 2015
Chương 3

Chương 3: Quân khuyển nhung làm loạn kiểu kinh vua bình vương thiên ðô lạc ấp

Nov 14, 2015
Chương 4

Chương 4: Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời Trịnh Trang tìm mẹ đào hầm đất

Nov 14, 2015
Chương 5

Chương 5: Châu, Trịnh hai nước gởi con tin Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt

Nov 14, 2015
Chương 6

Chương 6: Vì nghĩa, Thạch,Thác giết con Mượn lịnh, Trang công đánh Tống

Nov 14, 2015
Chương 7

Chương 7: Ganh tài, Công tử Át giết Khảo thúc Tham chức, Công tử Vận hại vua hiền

Nov 14, 2015
Chương 8

Chương 8: Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống Làm cao, Trịnh Hốt chê vợ Tề

Nov 14, 2015
Chương 9

Chương 9: Văn khương, gái Tề về nước Lỗ Chúc đạm, tướng Trịnh bắn vua Châu

Nov 14, 2015
Chương 10

Chương 10: Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị Nơi nước Trịnh, TềTúc thay vua

Nov 14, 2015
Chương 11

Chương 11: Ỷ công lao , Tống Trang Công đòi của Giết rể Ung, Trịnh Tế Túc đuổi vua

Nov 14, 2015
Chương 12

Chương 12: Tuyên Công dâm loạn lập Tân đài CừDi âm mưu tôn vua khác

Nov 14, 2015
Chương 13

Chương 13: Lỗ Hầu cùng vợ sang Tề Trịnh Vĩ , chúa tôi bị giết

Nov 14, 2015
Chương 14

Chương 14: Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung Gặp ma, Tề Tương Công hoảng hốt

Nov 14, 2015
Chương 15

Chương 15: Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa Lỗ công bại trận nơi Kiều thời

Nov 14, 2015
Chương 16

Chương 16: Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng Lập mưu cao, Tào Quới thắng binh Tề

Nov 14, 2015
Chương 17

Chương 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn Vua sở tham sắc bắt Tức Hầu

Nov 14, 2015
Chương 18

Chương 18: Tào muội vung gươm dọa Tềhầu Hoàn công thắp đuốc phong Ninh thích

Nov 14, 2015
Chương 19

Chương 19: Trịnh lệ công lập mưu về nước Châu huệ vương tìm kế phục thù

Nov 14, 2015
Chương 20

Chương 20: Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ Sở thành vương chuộng tài phong Đấu Cấu

Nov 14, 2015
Chương 21

Chương 21: Quản trọng đoán thần Du nhi Tề hầu đánh nước Cô trúc

Nov 14, 2015
Chương 22

Chương 22: Quí hữu đảm đương nước Lỗ Tề hầu trông thấy yêu ma

Nov 14, 2015
Chương 23

Chương 23: Ham chim hạc, Vệ hầu mất nước Giận sở vương, Tề chúa hưng binh

Nov 14, 2015
Chương 24

Chương 24: Tề hoàn công lấy lòng đãi sứ Sở Hội chư hầu nhất dạ phục vua Châu

Nov 14, 2015
Chương 25

Chương 25: Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường Nuôi trâu giỏi , Lý Hề làm tướng

Nov 14, 2015
Chương 26

Chương 26: Bách Lý Hề nhận được vợ cũ Tần Mục công mộng thấy điềm lành

Nov 14, 2015
Chương 27

Chương 27: Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh Hiến công gần chết dặn Tuân Tức

Nov 14, 2015
Chương 28

Chương 28: Lý Khắc một tay giết hai vua Di Ngô nhờ Tần về nước Tấn

Nov 14, 2015
Chương 29

Chương 29: Tấn Huệ công bắt giết người trung Quản Di Ngô trối trăng việc nước

Nov 14, 2015
Chương 30

Chương 30: Tấn Huệ công bội ước cử binh Tần Mục Cơ giận thân tự tử

Nov 14, 2015
Chương 31

Chương 31: Tấn Huệ công nồi giận giết tướng Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua

Nov 14, 2015
Chương 32

Chương 32: Án Nga Nhi thủ tiết chết theo Tề Công Tử tranh ngôi nổi loạn

Nov 14, 2015
Chương 33

Chương 33: Thế tử Chiêu trở về nưóc Tề Tống Tương công mắc lừa nước Sở

Nov 14, 2015
Chương 34

Chương 34: Tống Tương công lá cờ nhân nghĩa Tề Khương thị chén ruợn biệt ly

Nov 14, 2015
Chương 35

Chương 35: Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới

Nov 14, 2015
Chương 36

Chương 36: Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương Tần Mục công phù lập Trùng Nhĩ

Nov 14, 2015
Chương 37

Chương 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn Công tử Đái tham sắc làm càn

Nov 14, 2015
Chương 38

Chương 38: Chu tương vương tránh sang nước khác Tấn Văn công thu phục lòng dân

Nov 14, 2015
Chương 39

Chương 39: Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ

Nov 14, 2015
Chương 40

Chương 40: Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần Tấn Sở giao binh tại Thành Bộc

Nov 14, 2015
Chương 41

Chương 41: Thành Đắc Thần rút gươm tự tử Tấn Văn công phụng mệnh đăng đàn

Nov 14, 2015
Chương 42

Chương 42: Tương vương thiết triều ở Hà Dương Nguyên Huyền khiếu oan cho Thúc Vũ

Nov 14, 2015
Chương 43

Chương 43: Ninh Du lập kế cứu vua Vệ Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần

Nov 14, 2015
Chương 44

Chương 44: Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần

Nov 14, 2015
Chương 45

Chương 45: Mạnh minh cậy tài bị tấn vây tiến chẫn cởi giáp cho địch bắn

Nov 14, 2015
Chương 46

Chương 46: Thượng thần giết cha ở trong cung quân tần chết trận được cúng tế

Nov 14, 2015
Chương 47

Chương 47: Lộng ngọc cưỡi phượng theo tiêu sử triệu thuẫn bội tần lập di cao

Nov 14, 2015
Chương 48

Chương 48: Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần

Nov 14, 2015
Chương 49

Chương 49: Công tử bão phóng tiền mua nước tề ý công tham sắc hại thân

Nov 14, 2015
Chương 50

Chương 50: Trọng toại tôn lập oa công tử triệu thuấn khuyên can tấn linh công

Nov 14, 2015
Chương 51

Chương 51: Ðồng hồ chép thẳng án ðào viên vua sở mừng công mở ðại hội

Nov 14, 2015
Chương 52

Chương 52: Công tử tống nghĩ ghen miếng ăn trần linh công qúa mê sắc ðẹp

Nov 14, 2015
Chương 53

Chương 53: Sở trang vương trả lại đất trần tấn cảnh công đem quân đánh trịnh

Nov 14, 2015
Chương 54

Chương 54: Sở vương đuổi quân lâm phủ ưu mạnh đóng vai tôn thúc giao

Nov 14, 2015
Chương 55

Chương 55: Giắt dao lẻn vào dinh quân sở kết cỏ bắt được tướng nước tần

Nov 14, 2015
Chương 56

Chương 56: Tề khoảnh công bày cuộc mua cười phùng sửu phủ thay hình cứu chủ

Nov 14, 2015
Chương 57

Chương 57: Vu thần kết duyên với hạ cơ trình anh đền ơn cho triệu thuẫn

Nov 14, 2015
Chương 58

Chương 58: Ngụy tướng sang tần đón thầy thuốc dưỡng thúc vì vua bắn kẻ thù

Nov 14, 2015
Chương 59

Chương 59: Tư đồng cậy thế tấn lệ công triệu vũ báo thù đồ ngạn giả

Nov 14, 2015
Chương 60

Chương 60: Tuân dinh hiến kế chia quân ngạch chư hầu đem binh vây bức dương

Nov 14, 2015
Chương 61

Chương 61: Tấn điệu công cử binh đánh sở tôn lâm phủ nổi loạn đuổi vua

Nov 14, 2015
Chương 62

Chương 62: Chư hầu đem quân vây tề quốc vua tấn lập kế đuổi loan doanh

Nov 14, 2015
Chương 63

Chương 63: Kỳ hề ra sức cứu dương thiệt phạm uởng lập kế hiếp ngụy thư

Nov 14, 2015
Chương 64

Chương 64: Loan doanh diệt tộc thành khúc ốc kỷ lương tử chiến cửa thả vu

Nov 14, 2015
Chương 65

Chương 65: Giết tề quang, thôi, khánh cướp quyền rước vệ khản, ninh hỉ chuyên chính

Nov 14, 2015
Chương 66

Chương 66: Miễn dư giết hại nhà ninh hi thôi trữ mắc lừa mưu khánh phóng

Nov 14, 2015
Chương 67

Chương 67: Lư bồ quí đuổi được khánh phong sở linh vương tranh làm bá chủ

Nov 14, 2015
Chương 68

Chương 68: Tấn bình công thích nghe âm nhạc trần vô vũ chịu phóng gia tài

Nov 14, 2015
Chương 69

Chương 69: Sở linh vương cậy thế hùng cường án bình trọn thi tài ăn nói

Nov 14, 2015
Chương 70

Chương 70: Giết ba anh, sở bình vương lên ngôi hội chiêu hầu, tấn chiêu công làm chủ

Nov 14, 2015
Chương 71

Chương 71: Vì quả đào, cùng nhau sống chết tham gái đẹp, quên tình cha con

Nov 14, 2015
Chương 72

Chương 72: Dụ hai con, sở bình lập kế nghĩ một đêm, ngũ viên bạc đầu

Nov 14, 2015
Chương 73

Chương 73: Ngũ viên giả dại hát giữa chợ chuyên chư dâng cá giết vương liêu

Nov 14, 2015
Chương 74

Chương 74: Giết vô cực tỏ lòng nang ngoã đâm khánh ky nổi tiếng yêu ly

Nov 14, 2015
Chương 75

Chương 75: Tôn vũ dạy cung nữ tập trận nang ngoã bắt chư hầu lễ tiến

Nov 14, 2015
Chương 76

Chương 76: Hạp lư tiến vào thành sinh đô ngũ viện khai quật mộ vua sở

Nov 14, 2015
Chương 77

Chương 77: Giọt lệ bao tư tràn sân tần chiếc thuyền chiêu vương về nước sở

Nov 14, 2015
Chương 78

Chương 78: Lê di hiến kế dùng lai binh khổng tử kể tội giết thiếu chính

Nov 14, 2015
Chương 79

Chương 79: Lê di lập kế hại khổng tử văn chủng bày mưu thông bá hi

Nov 14, 2015
Chương 80

Chương 80: Phù sai mắc mưu tha vua việt câu tiễn hết sức thờ nước ngô

Nov 14, 2015
Chương 81

Chương 81: Tây thi làm mê hoặc vua ngô tử cống đi du thuyết các nước

Nov 14, 2015
Chương 82

Chương 82: Ngũ viên liều chết can vua ngô khoái qúi lập mưu về nước vệ

Nov 14, 2015
Chương 83

Chương 83: Diệp công khởi binh đánh vu thắng câu tiễn báo thù giết phù sai

Nov 14, 2015
Chương 84

Chương 84: Trí bá tháo nước vào tấn dương dự nhượng đánh áo triệu tương tử

Nov 14, 2015
Chương 85

Chương 85: Vì việc nước, nhạc dương bỏ con hại tiền dân, hà bá lấy vợ

Nov 14, 2015
Chương 86

Chương 86: Ngô khởi giết vợ cầu quan trâu kỵ gẩy đàn làm tướng

Nov 14, 2015
Chương 87

Chương 87: Vệ ưởng hết lòng giúp hiếu công qủi cốc truyền phép cho tôn tẫn

Nov 14, 2015
Chương 88

Chương 88: Tôn tẫn giả điên thóat nạn bàng quyên bại trận quế lăng

Nov 14, 2015
Chương 89

Chương 89: Vạn cây nỏ bắn chết bàng quyên năm con trâu phân thây thương ưởng

Nov 14, 2015
Chương 90

Chương 90: Tô tần làm tướng sáu nước trương nghi tức giận sang tần

Nov 14, 2015
Chương 91

Chương 91: Nhường ngôi báu, yên khoái hại mình dâng đất dối, trương nghi lừa sở

Nov 14, 2015
Chương 92

Chương 92: Cậy sức khỏe, vua tần gãy chân mưu mưu lừa, vua sở chạy trốn

Nov 14, 2015
Chương 93

Chương 93: Triệu chủ phụ chết đói cung sa khâu mạnh thường quân ra thóat cửa hàm cốc

Nov 14, 2015
Chương 94

Chương 94: Thử mạnh thường, phùng hoan gõ gươm hát đánh kiệt tống, vua tề hợp đại binh

Nov 14, 2015
Chương 95

Chương 95: Nhạc nghị diệt tề thống đại quân điền đan phá yên thả trâu lửa

Nov 14, 2015
Chương 96

Chương 96: Lạn tương như hai lần khuất vua tần mã phục quân một mình giải vây triệu

Nov 14, 2015
Chương 97

Chương 97: Phạm chuy gỉa chết trốn sang tần tu giả thoát tội bỏ về nguỵ

Nov 14, 2015
Chương 98

Chương 98: Vua tần đòi thủ cấp nguỵ tề bạch khởi chôn mấy vạn quân triệu

Nov 14, 2015
Chương 99

Chương 99: Võ an quân có công bị chết oan lã bất vi lập kế buôn ngôi báu

Nov 14, 2015
Chương 100

Chương 100: Lỗ trong liên quyết không chịu tôn tần tín lăng quân trộm binh phù cứu triệu

Nov 14, 2015