Tiên Hiệp

Có 568 truyện

Web truyện - Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Tác giả : Hắc Tôn

Chương : 11/NA

Lượt xem : 43

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Hệ Thống

Thiên Ma Hệ Thống

Tác giả : ÁmThiênXu

Chương : 13/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Tác giả : Dương

Chương : 22/NA

Lượt xem : 42

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Thần Lộ

Nghịch Thiên Thần Lộ

Tác giả : Vô Danh Thủy Tổ

Chương : 8/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mị Hoan

Mị Hoan

Tác giả : Khuynh Nguyên (Khuynh Hoan)

Chương : 5Full

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mộng Ngã

Mộng Ngã

Tác giả : Vũ Dạ

Chương : 18/NA

Lượt xem : 40

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 39

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hệ Thống Toàn Năng

Hệ Thống Toàn Năng

Tác giả : Shinzz

Chương : 12/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiền Định Hoa Vay

Tiền Định Hoa Vay

Tác giả : TriTri

Chương : 4/NA

Lượt xem : 38

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Tác giả : Kir

Chương : 10/NA

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Tác giả : Lam Phuc

Chương : 29/NA

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Phong Lưu Tiểu Công Tử

Phong Lưu Tiểu Công Tử

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tường Vy

Chương : 4/NA

Lượt xem : 30

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Linh Hồn Chúa Quỷ

Linh Hồn Chúa Quỷ

Tác giả : Lão Hói

Chương : 3/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đạo Thống Vô Nhất

Đạo Thống Vô Nhất

Tác giả : Hoàng Tuyền Tử Sát

Chương : 9/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lục Giới Phong Thần

Lục Giới Phong Thần

Tác giả : Phong Tiêu Tiêu Hề

Chương : 29/NA

Lượt xem : 29

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đan Phù Chí Tôn

Đan Phù Chí Tôn

Tác giả : Bảo Hào

Chương : 25/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Tiểu Tử

Nghịch Thiên Tiểu Tử

Tác giả : Thoát Phàm Nhập Tiên

Chương : 10/NA

Lượt xem : 28

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Tác giả : Giáng Thiên Tuyết

Chương : 10Full

Lượt xem : 27

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Chí Tôn

Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả : Tam Thiếu Gia

Chương : 8/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hồ Đế

Hồ Đế

Tác giả : Quang Minh Hắc Ám

Chương : 5/NA

Lượt xem : 26

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nữ Kỳ Ba Tu Tiên Ký

Nữ Kỳ Ba Tu Tiên Ký

Tác giả : Maris (MTL)

Chương : 3/NA

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trần

Vô Trần

Tác giả : Tuyệt Vô Trần

Chương : 4/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Tác giả : Nguyễn Hồng Sơn

Chương : 7/NA

Lượt xem : 23

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Minh Thần Hệ Thống

Minh Thần Hệ Thống

Tác giả : Tam Thiên Cửu

Chương : 2/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Hỏa Xích Đế Vương

Hỏa Xích Đế Vương

Tác giả : Trương Bối Bối

Chương : 5/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Lam Ngọc Truyền Kì

Lam Ngọc Truyền Kì

Tác giả : :Tuệ linh

Chương : 1/NA

Lượt xem : 21

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 20

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Nghe Đồn Quý Phi Rất Tử Tế

Tác giả : Akaniji

Chương : 4/NA

Lượt xem : 19

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Linh Lung Giới

Tiểu Linh Lung Giới

Tác giả : Tiêu Dao Tử

Chương : 4/NA

Lượt xem : 18

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Bá - Lý Bát Dạ

Đế Bá - Lý Bát Dạ

Tác giả : Gió Thổi Lá Bay

Chương : 16/NA

Lượt xem : 17

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết