Dị Giới

Có 533 truyện

Web truyện - Tồn Tại Tối Cao

Tồn Tại Tối Cao

Tác giả : Hàn.Nhất.Phong

Chương : 3/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Tác giả : SuperBiBi

Chương : 15/NA

Lượt xem : 15

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bug Tại Thế Giới Game

Bug Tại Thế Giới Game

Tác giả : Bất Diệc

Chương : 2/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : Hayase

Chương : 13/NA

Lượt xem : 13

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chuyển Sinh Thành Ma Vương

Chuyển Sinh Thành Ma Vương

Tác giả : exe_Novel

Chương : 3/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Chính Phục Dị Giới

Chính Phục Dị Giới

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 8/NA

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Tác giả : Lý Hồng Thiên

Chương : 9/NA

Lượt xem : 10

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - (Đấu La Đại Lục) Chu Tước

(Đấu La Đại Lục) Chu Tước

Tác giả : Cố Mộng

Chương : 3/NA

Lượt xem : 9

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tối Cường Hệ Thống Dị Giới Du

Tác giả : VMP14121999

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thế Giới Này Có Bệnh!

Thế Giới Này Có Bệnh!

Tác giả : Sề Má

Chương : 4/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Tác giả : Phong Nhất Sắc

Chương : 8/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

Tác giả : emchuamuoitam

Chương : 1/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Thừa Thiên Đại Lục (Hệ Thống)

Tác giả : Nguyễn Hồng Phúc

Chương : 3/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Tác giả : Aiden

Chương : 2/NA

Lượt xem : 6

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Ma Môn Bại Hoại

Ma Môn Bại Hoại

Tác giả : Kinh Đào Hãi Lãng

Chương : 9/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Vô Trần

Vô Trần

Tác giả : Tuyệt Vô Trần

Chương : 4/NA

Lượt xem : 5

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Thiên Ma Hệ Thống

Thiên Ma Hệ Thống

Tác giả : ÁmThiênXu

Chương : 11/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Sáng Tạo Cảnh Giới

Sáng Tạo Cảnh Giới

Tác giả : Huỳnh Minh Trí

Chương : 3/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Cuộc Chơi Cuả Thợ Săn

Cuộc Chơi Cuả Thợ Săn

Tác giả : Lãnh Mạc Hắc Huyết

Chương : 1/NA

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả : Thái Cổ Huyền Long

Chương : 4/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Đế Vương Thú

Đế Vương Thú

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Chương : 1/NA

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Truy Mỹ Dị Giới Du

Truy Mỹ Dị Giới Du

Tác giả : Dâm đế

Chương : 1/NA

Lượt xem : 1

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Web truyện - Bản Sắc Nữ Đế

Bản Sắc Nữ Đế

Tác giả : Thiên Hạ Quy Nguyên

Chương : 0Full

Lượt xem : 0

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết